Võrumaa ettevõtluskeskkond on avatud, toetatud ja paljuski võrgustikel põhinev. Enim sünergiat luuakse piirkondlikul ressursil põhinevates majandusharudes, kus sektorisiseseid arendusi veavad eest valdkonna ettevõtjate klastrid ja toetavad avaliku sektori organisatsioonid. Nii on see puidu- ja mööblitootmise valdkonnas, kus sektori konkurentsivõimet toetab kompetentsikeskus TSENTER ja valdkonna ettevõtteid koondab Kagu-Eesti Puiduklaster. Turismivaldkonna ettevõtjad saavad tuge Võrumaa Turismiliidult ja Võrumaa Arenduskeskuselt. Toiduvõrgustiku ja UMA MEKK märgise arendamist toetavad Võrumaa Talupidajate Liit ja Võrumaa Partnerluskogu. Oluline roll on kultuuripärandil põhineval loomemajandusel ja nutikal kaugtöötamisel.

Maakonna üheks olulisemaks ettevõtluse tugistruktuuriks on SA Võrumaa Arenduskeskus. SA Võrumaa Arenduskeskus alustas oma tegevust 2018 aasta jaanuaris. Arenduskeskus võttis enda kanda osa endisi maavalitsuse ülesandeid ning endise Võrumaa Arenguagentuuri mantlipärijana jätkuvad info-, koolitus- ja nõustamisteenused ettevõtetele, vabaühendustele ja kohalikele omavalitsustele. Samuti jätkab arenduskeskuses tööd Võrumaa Turismiinfokeskus, mis jagab linna ja maakonna külalistele turismiinfot vaatamisväärsuste ja turismiteenuste kohta, tegeleb maakonna turismiarenduse ja turismitrükiste koostamisega.

Töötajate professionaalsust aitab tagada Võrumaa Kutsehariduskeskus, kus õpetatakse heal tasemel tehnika, turismi, toitlustuse, majutuse, kaubanduse ja ettevõtlusvaldkonna erialasid. Lisaks pakutakse täiend- ja ümberõpet vastavalt tööturu vajadustele.


Reisitrajektoor kaardil

$("#setStart").fancybox({ 'modal' : true });